Publicat pe Lasă un comentariu

Obtinerea autorizatiei de construire – legislatie

Conform Legii 50/1991, lucrarile de constructii sunt permise numai dupa obtinerea autorizatiei de construire.

Autorizatia de construire se elibereaza pentru urmatoarele tipuri de constructii:

 1. lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora;
 2. lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;
 3. lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie, inclusiv lucrari de arta, retele si dotari tehnico-edilitare, lucrari hidrotehnice, amenajari de albii, lucrari de imbunatatiri funciare, lucrari de instalatii de infrastructura, noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;
 4. imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
 5. lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari de suprafata sau subterane;
 6. lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;
 7. organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
 8. lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;
 9. cimitire – noi si extinderi.

Acte necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire:

Pentru a obtine autorizatia de construire, solicitantul va depune, in acest sens, o cerere la primaria pe raza careia se afla terenul unde urmeaza sa se realizeze constructia.
Odata cu cererea pentru emiterea autorizatiei, solicitantul va depune si o documentatie ce trebuie sa cuprinda urmatoarele:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;
d) avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;
c) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
e) dovada privind achitarea taxelor legale.
Publicat pe Lasă un comentariu

Verificator de proiecte electrice – ANRE

proiectare electrica

Verificator de proiecte electrice –  Autorizat ANRE

Asiguram verificare de proiecte de instalatii electrice, in conformitate cu legislatia in vigoare.

De ce este nevoie de Verificator de Proiecte autorizat ANRE?

                   Verificator de proiecte – Persoana fizica responsabila, in conditiile legii, cu verificarea continutului documentatiei pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale aferente instalatiilor electrice, in conformitate cu exigentele cuprinse in prevederile legale, care indeplineste urmatoarele atributii:

 • verificarea existentei continutului-cadru a documentatiei, pe faze de proiectare, incadrarea documentatiei in exigentele legale inclusiv a normelor PSI,
 • de securitatea si sanatate in munca,
 • respectarea prevederilor legale cu privire la urbanism si sistematizare,
 • verificarea legalitatii solutiilor adoptate in documentatii,
 • verificarea conformitatii documentatiei de executie a lucrarilor de montaj dotari tehnologice cu reglementarile legale si tehnice specifice. 

Documentatia supusa verificarii de catre Verificatorul de Proiecte este urmatoarea:

 • documentatia aferenta lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare prevazute in H.G. nr.907/2016 privind aprobarea structurii devizului general:
 • studiu de prefezabilitate (S.P.F);
 • studiu de fezabilitate (S.F.);
 • documentatia tehnica si caiete de sarcini (D.T. si C.S.);
 • detalii de executie (D.E),

– documentatia tehnica de proiectare necesara obtinerii autorizatiei de construire, avandu-se in vedere si riscurile tehnologice, in conditiile legii;

– documentatia aferenta executarii lucrarilor de desfiintare a montajului;

– documentatiile tehnice si detaliile de executie sub forma de desene, breviare de calcul si caietele de sarcini necesare pentru constatarea respectarii cerintelor legale privind lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale;

– proiectele intocmite in urma unor rapoarte de expertiza tehnica de calitate, dupa insusirea acestora de catre respectivii experti, in vederea confirmarii stabilite prin prevederile legale.

– Studiile de impact solicitate, in conditiile legii, in vederea obtinerii avizelor si acordurilor.

Pentru orice fel de informatii, nu ezitati sa ne contactati!