Publicat pe Lasă un comentariu

Avizul tehnic de racordare

Montaj instalatii electrice

AVIZUL TEHNIC DE RACORDARE
Avizul tehnic de racordare 
constituie oferta operatorului de retea la cererea de racordare a solicitantului.
Operatorii de retea emit, la cerere, avize tehnice de racordare la retelele electrice de interes public, pe care le exploateaza comercial conform licentelor, pentru locurile deproducere sau de consum ale obiectivelor amplasate in zona geografica stabilita prin licenta pentru desfasurarea activitatii.

Detinatorii de retele electrice de interes public, altii decat operatorii de retea, precum sip ersoanele care detin o retea electrica ce era existenta la data intrarii in vigoare a Legii nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, emit avize tehnice de racordare unor solicitanti numai dupa actualizarea de catre operatorul de retea, in prealabil, a avizului tehnic de racordare propriu conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. b) si ale art. 16.

Avizul tehnic de racordare emis de catre operatorul de retea contine conditiile tehnicoeconomice de racordare la retea, respectiv, dupa caz, urmatoarele:a) puterea aprobata pentru racordare si evolutia acesteia?

b) descrierea solutiei de racordare, care include lucrarile pentru realizarea racordarii, cu precizarea punctului de racordare, punctului de delimitare si a lucrarilor ce trebuie efectuate pentru extinderea sau intarirea retelei electrice in amonte de punctul de racordare, impuse de realizarea sau de modificarea instalatiei de racordare respective?

c) obligatiile solicitantului de indeplinire a unor conditii specifice pentru racordare?

d) cerintele de monitorizare si de reglaj, inclusiv interfata cu sistemele informatice de monitorizare, comanda si achizitie de date (SCADA) si de telecomunicatii?

e) datele de inregistrate care necesita verificarea in timpul functionarii?f) tariful de racordare?

g) nivelul de continuitate a alimentarii asigurat de reteaua electrica in punctul de delimitare?

h) obligatiile solicitantului legate de participarea sa la mentinerea sigurantei in functionare a SEN si la restaurarea functionarii SEN dupa o cadere totala sau partiala a acestuia?

i) cerinte si conditii specifice pentru furnizarea de servicii tehnologice de sistem catre operatorul de transport si de sistem sau catre operatorii de distributie?

j) cerinte privind protectiile si automatizarile la interfata cu reteaua electrica?

k) obligatia incheierii conventiei de exploatare, la solicitarea operatorului de retea, pentru stabilirea sarcinilor privind exploatarea si intretinerea instalatiilor, urmarirea consumului si reducerea acestuia in situatii exceptionale aparute in functionarea SEN?

l) cerinte pentru echipamentele principale de masurare, control, protectie si automatizare din instalatiile utilizatorului?

m) cerinte privind structura si locul de montare ale echipamentelor de masurare care servesc la stabilirea contravalorii serviciului de transport sau de distributie prestat utilizatorului de catre operatorul de retea?

n) durata de valabilitate a avizului tehnic de racordare?

o) alte conditii, in functie de cerintele specifice solicitantului, posibilitatile oferite de caracteristicile si starea retelelor existente sau impuse de normele in vigoare la data emiterii avizului.

(2) Pentru avizele tehnice de racordare operatorul de retea este obligat sa respecte un continutcadru, in functie de categoria de utilizator, conform reglementarilor autoritatii competente.

Avizul tehnic de racordare emis isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii:


a) expira perioada pentru care a fost emis?

b) se modifica datele locului de producere sau de consum ori ale utilizatorului (energetice, de identificare sau de patrimoniu), care au stat la baza emiterii lui?

c) avizele legale solicitate prin certificatul de urbanism, respectiv autorizatia de construire pentru obiectivul utilizatorului sau pentru instalatia de racordare, emise ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, impun schimbarea solutiei de racordare la reteaua electrica?

d) in termen de 6 luni de la emitere, pentru utilizatorii care se racordeaza la retelele electrice cu tensiunea de 110 kV sau mai mare si pentru locurile de producere cu putere totala instalata mai mare de 10 MW, respectiv 3 luni de la emitere. Se impune pentru utilizatorii racordati la retelele electrice de distributie de medie si joasa tensiune, daca nu a fost achitat tariful de racordare si nu a fost incheiat contractul de racordare sau, dupa caz, contractul pentru transportul, distributia ori furnizarea energiei electrice sau formele de angajare a executarii lucrarilor din aval de punctul de delimitare, necesare pentru racordarea la reteaua electrica.

(2) Operatorul de retea poate prelungi cel mult o data cu inca 6 luni, respectiv 3 luni, dupa caz, termenele prevazute la llit. d), daca nu sau
modificat datele care au stat la baza emiterii avizului tehnic de racordare, iar solutia si tariful de racordare stabilite sunt in continuare valabile.

Publicat pe Lasă un comentariu

Contract de furnizare a energiei electrice

Masuratori pram, electrician autorizat, tablouri electrice, prize de pamant

Contract de furnizare a energiei electrice, reprezinta pasul final al procesului de racordare la reteaua electrica de interes public.
Documente necesare pentru incheierea contractului de furnizare, pentru persoane casnice:

 • actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul locativ asupra spațiului care face obiectul locului de consum respective (contract de închiriere, certificat de moștenitor, act de donație, act de partaj, testament, adeverință eliberată de autoritatea locală etc.), prezentat în original și depus în copie; în cazul în care din documentul respectiv rezultă dreptul mai multor părți asupra aceluiași spațiu, este necesar și un document în original (declarație pe propria răspundere sau act notarial) care atestă acordul celorlalte părți pentru încheierea contractului cu solicitantul; în cazul contractului de închiriere sau de comodat, dacă din respectivul contract nu rezultă acordul proprietarului sau al comodantului privind dreptul de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice al chiriașului sau comodatarului, se va prezenta acordul notarial din care să reiasă un astfel de drept;
 • opțiunea consumatorului privind tipul de tarif aplicat (în original);
 • cererea de încheiere a contractului (în original);
 • actul de identitate (se prezintă în original și se depune în copie);
 • avizul tehnic de racordare, eliberat de operatorul de rețea din zona unde se află locul de consum – este obligatoriu la locurile de consum noi, sau poate fi depus în termen de maxim șase luni la locurile de consum existente, în cazul preluării de contract de către un nou titular, fără depășirea puterii aprobate prin avizul existent sau fără alte modificări de natură tehnică, în decursul celor șase luni avizul anterior menținându-și valabilitatea;
 • convenția de exploatare (dacă este cazul);
 • un document emis de operatorul de distribuție care conține caracteristicile echipamentelor de măsurare și o confirmare scrisă din partea operatorului de distribuție privind posibilitatea încheierii contractului de furnizare a energiei electrice.

Documente necesare pentru incheierea contract de furnizare, pentru persoane noncasnice:

 • cererea de încheiere a contractului, cu opțiunea privind tariful ce se va aplica, în original;
 • certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului, prezentat în original și depus în copie
 • actul de înființare a societății/actul constitutiv al societății, prezentat în original și depus în copie;
 • certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, prezentat în original și depus în copie;
 • actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosință asupra spaţiului pentru care se solicită furnizarea de energie electrică, prezentat în original și depus în copie;
 • avizul tehnic de racordare, emis de operatorul de distribuție – este obligatoriu la locurile de consum noi, sau poate fi depus în termen de maxim șase luni la locurile de consum existente, în cazul preluării de contract de către un nou titular, fără depășirea puterii aprobate prin avizul existent sau fără alte modificări de natură tehnică, în decursul celor șase luni avizul anterior menținându-și valabilitatea;
 • convenția de exploatare, dacă s-a prevăzut un astfel de document de către operatorul de distribuție;
 • un document emis de operatorul de distribuție care conține caracteristicile echipamentelor de măsurare și o confirmare scrisă din partea operatorului de distribuție privind posibilitatea încheierii contractului de furnizare a energiei electrice.
Publicat pe Lasă un comentariu

Certificatul de urbanism

Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire.

Aşadar, în situaţia în care dorim să obţinem o autorizaţie de construcţie, prima operaţiune ce se impune a fi desfăşurată este aceea de a obţine certificatul de urbanism.

Certificatul de urbanism se emite şi în următoarele situaţii:
a) în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii;
b) în vederea adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de “Studiu de fezabilitate”, potrivit legii;
c) pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil.

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare (preşedinţii consiliilor judeţene, primarii municipiilor,primarul general al municipiuluiBucureşti, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti):

a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;
b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;
c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;
d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării .

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul  trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:

a) cererea-tip (formularul-model F.1 „CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism”), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:

1. elementele de identificare a solicitantului;
2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
3. elementele care definesc scopul solicitării;


b) planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:

1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat la cerere de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate la cerere de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară;

c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

Publicat pe Lasă un comentariu

Obtinerea autorizatiei de construire – legislatie

Conform Legii 50/1991, lucrarile de constructii sunt permise numai dupa obtinerea autorizatiei de construire.

Autorizatia de construire se elibereaza pentru urmatoarele tipuri de constructii:

 1. lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora;
 2. lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;
 3. lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie, inclusiv lucrari de arta, retele si dotari tehnico-edilitare, lucrari hidrotehnice, amenajari de albii, lucrari de imbunatatiri funciare, lucrari de instalatii de infrastructura, noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;
 4. imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
 5. lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari de suprafata sau subterane;
 6. lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;
 7. organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
 8. lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;
 9. cimitire – noi si extinderi.

Acte necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire:

Pentru a obtine autorizatia de construire, solicitantul va depune, in acest sens, o cerere la primaria pe raza careia se afla terenul unde urmeaza sa se realizeze constructia.
Odata cu cererea pentru emiterea autorizatiei, solicitantul va depune si o documentatie ce trebuie sa cuprinda urmatoarele:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;
d) avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;
c) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
e) dovada privind achitarea taxelor legale.